CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
CPU Cores : 24 Cores 1199.951 MHz x86_64
CPU Cache : 15360 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) Dedicated
Kernel : 3.10.0-1062.el7.x86_64
Total Space : 4.9 GB / 351.5 GB
Total RAM : 2197 MB / 31960 MB (324 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 16063 MB
Uptime : 0 days 17 hour 57 min
Load Average : 0.00, 0.01, 0.05
TCP CC : cubic
ASN & ISP : AS138195, MOACK.Co.LTD
Organization : Moack
Location : Seoul, South Korea / KR
Region : Seoul

带宽10MSSD 新盘,前天开的, 价格210 ,需要PM,性能是真的不错,LNMP ,安装是真的快,可惜没项目。。

8 对 “原价出蘑菇云”的想法;

 1. CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
  CPU Cores            : 24 Cores 1199.951 MHz x86_64
  CPU Cache            : 15360 KB
  OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) Dedicated
  Kernel               : 3.10.0-1062.el7.x86_64
  Total Space          : 4.9 GB / 351.5 GB
  Total RAM            : 2197 MB / 31960 MB (324 MB Buff)
  Total SWAP           : 0 MB / 16063 MB
  Uptime               : 0 days 17 hour 57 min
  Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
  TCP CC               : cubic
  ASN & ISP            : AS138195, MOACK.Co.LTD
  Organization         : Moack
  Location             : Seoul, South Korea / KR
  Region               : Seoul

  带宽10M  SSD 新盘,前天开的, 价格210 ,需要PM,性能是真的不错,LNMP ,安装是真的快,可惜没项目。。

 2. honey 发表于 2020-3-31 17:12
  挂个小博客吧哥 现在都人手一杜甫了吧……

  大佬,手里杜甫有点多了

 3. honey 发表于 2020-3-31 17:12
  挂个小博客吧哥 现在都人手一杜甫了吧……

  现在没杜甫 我都不好在论坛混了 拖后腿

评论被关闭。